News:

Super Family Computer - MOTHER 2 Credits:

PRODUCED AND DIRECTED BY
Shigesato Itoi

WRITTEN BY
Shigesato Itoi

MUSIC BY
Keiichi Suzuki
Hirokazu Tanaka

GAME DESIGNER
Akihiko Miura

ART DIRECTOR
Kouichi Ooyama

SOUND DIRECTOR
Hirokazu Tanaka

PROGRAM DIRECTOR
Satoru Iwata

Second DIRECTOR
Kouji Malta

PROGRAMMERS
Satoru Iwata
Satoshi Mitsuhara
Bou Nakajima
Seika Abe
Yoshiki Suzuki
Jun Yamazaki
Toshiyuki Ueno
Takashi Sasaki
Takashi Sakuma
Kazuo Sato
Kouji Malta

SOUND PROGRAMMER
Hirokazu Tanaka

SYSTEM ENGINEERING
Makoto Kanai
Takashi Sakuma

GRAPHICS ARTISTS
Kouichi Ooyama
Hiroyuki Sakiyama
Kouichi Yamada
Makio Kataoka
Tetsuya Notoya
Yasunori Yanagisawa

SPECIAL EFFECTS ARTISTS
Tsunekazu Ishihara

FONT DESIGNERS
Yasuo Futatsugi
Hiroyuki Sakiyama

DOSEI FONT DESIGNED BY
Shigesato Itoi

GRAPHIC DATA MANAGER
Yasunori Yanagisawa

MESSAGE DATA Supervisor
Masayuki Miura

ADDITIONAL MUSIC COMPOSED BY
Hiroshi Kanazu
Toshiyuki Ueno

SOUND STAFF
Toshiyuki Ueno
Kozue Ishikawa

ASSISTANT PROGRAMMERS
Ikuho Hagiya
Katsuyoshi Irie

ASSISTANT GAME DESIGNERS
Kouichi Ooyama
Takehiko Masuda
Chiaki Yoshizawa
Masayuki Miura
Akihito Toda
Hitoshi Matsui
Katsuyoshi Irie

ASSISTANT SCENARIO WRITERS
Masayuki Miura
Akihito Toda
Hiroyuki Jinnai

CHIEF DEBUGGERS
Takumi Akabane
Hitoshi Matsui

APE DEBUGGING TEAM
Takahiro Nagai
Hiroshi Nagumo
Takanori Kuwana
Hironobu Sawada
Hiroyuki Abe
Junichi Akama
Kenichi Ohmori
Mitsunori Suzuki
Shouta Fukushima
Yasutsuna Sasaki

HAL DEBUGGING TEAM
Satoshi Ishida
Chieko Obikane

NINTENDO DEBUGGING TEAM
Shigeki Yamashiro
Tatsuya Hishida
Kenji Saiki
Tooru Hashimoto
Toshiharu Izuno
Yasuhiro Togai
Atsushi Miyake
Akihiro Kawamura
Mao Hamamoto
Atsushi Idoguchi
Mayumi Tada
Tokuhiro Hiraki
Makoto Kedouin
Hiroshi Habuchi
Kimiko Tsuchida

And Osaka Debuggers

MAP CHECKERS
Mapper Kojima
Katsuyoshi Irie

TEXT CHECKER
Atsuko Kawahara

SAMPLING VOICES
Shigesato OK? Itoi
Yukari KUCHIBUE Saito
Hirokazu GEPPU Koyano
Etsuko VENUS Kawano
Takashi MU Watanabe

OPENING ROCK GUITAR
M.D. Seeger

LOGOTYPE DESIGNED BY
Masaharu Takata

PACKAGE DESIGNED BY
Masaharu Takata
Shirohide Azuma

PRODUCTION MANAGER
Takashi Kawaguchi
Keizo Kato
Ikuo Hyakuta
Yukari Saito

COORDINATORS
Takashi Watanabe
Ryo Kagawa
Hiroyuki Jinnai
Etsuko Kawano
Kazuyuki Yamamoto

SOUND PRODUCERS
Akio Ohmori
Ritsuo Kamimura

SPECIAL THANKS TO
Kenji Ando
Miyuki Kure
Takayuki Onodera
Fukashi Omorita
Yukio Takahashi
Kazuhiko Amemiya
Yasuhiro Kumagai
Yoshio Hongo
Naoko Kanazawa
Benimaru Itoh
Motohiro Ishii
Hirokazu Koyano
Masao Tottori
Nobuyasu Makino
Hiromi Tamagawa

And Many Others

THE PRODUCERS WISH TO THANK
Ishel Artvision
Moonriders Office
Sedic Inc.
Seta Co., LTD.
Lucky Nice
Okubo Design Studio
On Associates
Sai Koubou
Ashura Office
Shogakukan
Shincho Sha

LINE PRODUCER
Tsunekaz Ishihara

COPRODUCER
Satoru Iwata

SUPERVISOR
Shigeru Miyamoto

EXECUTIVE PRODUCERS
Hiroshi Yamauchi

PRESENTED BY
Nintendo

IN ASSOCIATION WITH
Ape inc.

AND
Hal Laboratory, Inc.


Super Nintendo Entertainment System - EarthBound Credits:

PRODUCED AND DIRECTED BY
Shigesato Itoi

WRITTEN BY
Shigesato Itoi

MUSIC BY
Keiichi Suzuki
Hirokazu Tanaka

GAME DESIGNER
Akihiko Miura

ART DIRECTOR
Kouichi Ooyama

SOUND DIRECTOR
Hirokazu Tanaka

PROGRAM DIRECTOR
Satoru Iwata

U.S. CONVERSION DIRECTOR
Kouji Malta

TRANSLATION DIRECTORS
Marcus Lindblom
Masayuki Miura

PROGRAMMERS
Satoru Iwata
Satoshi Mitsuhara
Yoshimi Takahashi
Seiji Otoguro
Bou Nakajima
Seika Abe
Yoshiki Suzuki
Jun Yamazaki
Toshiyuki Ueno
Takashi Sasaki
Takashi Sakuma
Kazuo Sato
Kouji Malta

SOUND PROGRAMMER
Hirokazu Tanaka

SYSTEM ENGINEERING
Makoto Kanai
Takashi Sakuma

GRAPHICS ARTISTS
Kouichi Ooyama
Hiroyuki Sakiyama
Kouichi Yamada
Makio Kataoka
Tetsuya Notoya
Yasunori Yanagisawa

SPECIAL EFFECTS ARTISTS
Tsunekazu Ishihara

FONT DESIGNERS
Akihiko Miura
Kouichi Ooyama

CONCEPT OF SATURN FONT BY
Shigesato Itoi

GRAPHICS DATA MANAGER
Yasunori Yanagisawa

MESSAGE DATA MANAGERS
Masayuki Miura
Hitoshi Matsui

ADDITIONAL MUSIC COMPOSED BY
Hiroshi Kanazu
Toshiyuki Ueno

SOUND STAFF
Toshiyuki Ueno
Kozue Ishikawa

ASSISTANT PROGRAMMERS
Ikuho Hagiya
Katsuyoshi Irie

ASSISTANT GAME DESIGNERS
Kouichi Ooyama
Takehiko Masuda
Chiaki Yoshizawa
Masayuki Miura
Akihito Toda
Hitoshi Matsui
Katsuyoshi Irie

ASSISTANT SCENARIO WRITERS
Masayuki Miura
Akihito Toda
Hiroyuki Jinnai

ENGLISH TEXT WRITERS
Marcus Lindblom
Dan Owsen

TRANSLATORS
Keiko Tamura
Yuka Nakata

CHIEF DEBUGGERS
Takumi Akabane
Hitoshi Matsui

NOA DEBUG COORDINATORS
Sean O' Connor
Michael Kelbaugh
APE DEBUGGING TEAM
Takahiro Nagai
Junichi Akama
Akira Matsumoto

NINTENDO DEBUG COORDINATORS
Tohru Hashimoto
Tatsuya Hishida

NINTENDO DEBUGGING TEAM
Kazuhide Ohgoe
Atsushi Miyake
Hajime Nakamura
Mao Hamamoto
Mayumi Tada
Makoto Kedouin
Kimiko Tsuchida
Sayaka Komura

MAP CHECKERS
Mapper Kojima
Katsuyoshi Irie

SAMPLING VOICES
Shigesato OK? Itoi
Yukari Whistle Saito
Hirokazu Belch Koyano
Etsuko Venus Kawano
Takashi Mu Watanabe

OPENING ROCK GUITAR
M.D. Seeger

HARDWARE SUPPORT
Hironobu Kakui
Shigeki Yamashiro

PRODUCTION MANAGER
Takashi Kawaguchi
Keizo Kato
Ikuo Hyakuta
Yukari Saito

COORDINATORS
Takashi Watanabe
Ryo Kagawa
Hiroyuki Jinnai
Etsuko Kawano
Kazuyuki Yamamoto
Atsuko Kawahara

SOUND PRODUCERS
Akio Ohmori
Ritsuo Kamimura

SPECIAL THANKS TO
Kenji Ando
Miyuki Kure
Takayuki Onodera
Fukashi Omorita
Yukio Takahashi
Kazuhiko Amemiya
Yasuhiro Kumagai
Yoshio Hongo
Naoko Kanazawa
Benimaru Itoh
Motohiro Ishii
Hirokazu Koyano
Masao Tottori
Nobuyasu Makino
Hiromi Tamagawa
Nancy Yoshitake

And Many Others

THE PRODUCERS WISH TO THANK
Ishel Artvision
Moonriders Office
Sedic Inc.
Seta Co., LTD.
Lucky Nice
Okubo Design Studio
On Associates
Sai Koubou
Ashura Office
Shogakukan
Shincho Sha

CHIEF COORDINATOR
Marcus Lindblom

LINE PRODUCER
Tsunekaz Ishihara

COPRODUCER
Satoru Iwata

NOA PRODUCER
Mike Fukuda

SUPERVISOR
Shigeru Miyamoto

EXECUTIVE PRODUCERS
Hiroshi Yamauchi
Minoru Arakawa

PRESENTED BY
Nintendo

IN ASSOCIATION WITH
Ape inc.

AND
Hal Laboratory, Inc.


Junk:

Latest Updates:

EBFGP >:. ...> EBFGPS 2024 - GPP 2 - Twoson w/ heavenchai!
EBFGP >:. ...> EBFGPS 2024 - GPP 1 - Onett w/ CapnCocoCharms!
EBFGP >:. ...> PorcoTradeā„¢
EBFGP >:. ...> EarthBound Funktastic Gameplay Summer 2024
STARMEN.NET >:. ...> Mother 3 18th Anniversary!

Activities:

EarthBound Fanfest 2010
MOTHER 2 Novel Translation Project!
EarthBound Central -- Good News for the Modern Fan
Fangamer Banner
MOTHER 3 Fan Translation
Starmen.Net EarthBound Walkthrough
Starmen.Net Mother 3 Walkthrough
Donate to Starmen.Net!

Site Info:

Wanna know more about the staffers? The Site History? The Forum Badge Guide? All the info is here!

Polls:

How do you use Starmen.net?
Last Week's Poll
Which of the Super Smash Bros. Newcomers is your favourite?
Image of Last Week's Poll

Radio PSI:

Bringing the EarthBound community together through the magic of music.
Privacy Policy